Temeljem propisa Republike Hrvatske i Europske unije o zaštiti osobnih podataka društvo Miltonia doo, Centar za strane jezike Samobor, V. Kolara 16, OIB: 38130307884 (u nastavku teksta: Društvo), kao voditelj osobnih podataka korisnika svojih usluga i potencijalnih korisnika svojih usluga (u nastavku teksta: Korisnici), 20. svibnja 2018. donosi sljedeći

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

1.Uvodne odredbe

Ovaj Pravilnik o zaštiti osobnih podataka (u nastavku teksta: Pravilnik) pravni je akt koji predstavlja Izjavu o privatnosti te kojim se uspostavljaju temeljna pravila o obradi osobnih podataka u Društvu.

Pravilnikom se određuju:

• vrsta osobnih podataka koji se prikupljaju,
• način na koji se osobni podaci prikupljaju,
• namjena za koju se osobni podaci prikupljaju,
• način na koji se osobni podaci obrađuju,
• kao i ostale relevantne informacije u svezi s osobnim podacima.

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka ujedno upoznaje Korisnike s njihovim pravima u svezi s prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka koje Društvu po svojoj volji daju na korištenje i obradu, a s ciljem zaštite njihove privatnosti u skladu s pozitivnim propisima.

Vrste osobnih podataka Korisnika koji se prikupljaju

Društvo prikuplja, obrađuje i koristi sljedeće osobne podatke Korisnika: 1. ime i prezime,
2. adresa prebivališta i boravišta,
3. OIB,
4. kontakt telefon,
5. adresa e-pošte,
6. ostale osobne podatke Korisnika koje Korisnik po svojoj volji daje na korištenje i obradu Društvu.

Svi osobni podaci Korisnika zaštićeni su propisanim mjerama sigurnosti i nadzora, strogo čuvani te se s istima postupa u skladu s pozitivnim propisima. Osobni podaci Korisnika dostupni su samo djelatnicima Društva.

Način prikupljanja osobnih podataka Korisnika

Za potrebe pružanja svojih usluga Društvo prikuplja osobne podatke Korisnika na idući način:
1. Izravno, tako da Korisnik:
• uputi telefonski poziva Društvu,
• pošalje pisanu poruku Društvu putem društvenih mreža, e-pošte ili pisma,
• osobno u prostorijama Društva.
Mrežna stranica Društva ne koristi kolačiće koji se pohranjuju na uređaje za pristup mreži.


Osobne podatke Društvo prikuplja za iduće namjene:

• komunikacija s Korisnicima;
• pružanje usluga Korisnicima;
• ispunjavanje zakonskih obveza;
• oglašavanje, primjerice dostavom promotivnih i drugih materijala;
• unaprjeđenje poslovanja;
• razvoj novih usluga;
• za druge namjene uz privolu.

Osobni podaci Korisnika prikupljaju se po osnovi privole koju Korisnik daje Društvu, ugovorne obveze, zakonske obveze i legitimnog interesa Društva.Ostale relevantne informacije u svezi s osobnim podacima

Društvo prikuplja podatke o potencijalnim Korisnicima koji uključuju osobne podatke (ime i prezime, adresu e-pošte, kontakt telefon), kao i o njihovim interesima u svezi s kojima se obraćaju Društvu, a pri čemu ostavljaju Društvu svoje osobne podatke. Prikupljanje i obrada podataka potencijalnih Korisnika stoga je legitimni interes Društva.

Osobne podatke Društvo pohranjuje i obrađuje samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe Društva, ispunjenje određenog legitimnog interesa Korisnika ili Društva, ili duže od toga, ako je tako predviđeno pozitivnim propisima.


Prava Korisnika

• pristup informacijama o tome koje je osobne podatke Korisnik po svojoj volji Društvu stavio na raspolaganje, obradu i pohranu;
• ispravak netočnih osobnih podataka o Korisniku, a koje je Korisnik po svojoj volji Društvu stavio na raspolaganje, obradu i pohranu;
• uklanjanje osobnih podataka o Korisniku, a koje je Korisnik po svojoj volji Društvu stavio na raspolaganje, obradu i pohranu;
• ulaganje prigovora.

Osobne podatke Korisnika Društvo obrađuje u Republici Hrvatskoj.

Osobne podatke Korisnika Društvo može proslijediti trećim osobama ako je to u svezi s ispunjenjem ugovora između Korisnika i Društva, ostvarivanjem prava ili izvršavanjem dužnosti Korisnika i Društva koji proizlaze iz ugovora između Korisnika i Društva, ili po zakonskoj obvezi i/ili zahtjevu nadležnih državnih tijela.

Korisnik svoje upite o zaštiti osobnih podataka od strane Društva treba uputiti pisanim putem slanjem poruke e-pošte na službenu adresu e-pošte Društvaskolica@miltonia.com.

Na upite ćemo odgovoriti što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana.

Društvo zadržava pravo izmjene, dopune i stavljanja van snage Pravilnika bez da za to ima obvezu obavještavanja Korisnika i drugih zainteresiranih strana. Stoga se Korisnicima i svim drugim zainteresiranim stranama preporučuje da redovito prate sadržaje mrežne stranice Društva.Povreda osobnih podataka

O svakoj nezakonitoj povredi podataka izvijestiti ćemo AZOP kao nadležno tijelo za zaštitu podataka.

Ova internetska stranica, kao i naši poslovni i informacijski sustavi, dizajnirana je sa svrhom usklađenja sa sljedećim nacionalnim i EU pravnim okvirom u pogledu zaštite podataka i privatnosti korisnika:

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) (Uredba (EU) 2016/679),

Direktiva o privatnosti u elektroničkim komunikacijama (Direktiva 2002/58/EC),

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/2018)

te će se kontinuirano ažurirati u skladu s relevantnim pravnim i regulatornim okvirom zaštite podataka i privatnosti na nacionalnoj i EU razini.

Redovito unaprijeđujemo naša Pravila o privatnosti kako unaprijedili i vašu zaštitu, i pozivamo vas da ih redovito pratite. U slučaju da bismo ih promjenili na način da bi imala značajan utjecaj na vas, o tome ćemo vas izravno izvijestiti.